در صورت تایید زمان و هزینه ترجمه ، کافیست هزینه را مطابق یکی از سه روش زیر پرداخت نمایید :
1-آنلاین         2 -کارت به کارت اینترنتی      3-کارت به کارت دستگاه خود پرداز

 

شماره حساب موسسه ی مترجمان ارشد گفتمان(GTC)

 شماره کارت بانک ملی: 6037997294859484 به نام امین کریم نیا