برآورد هزینه  ترجمه:

برآورد هزینه ترجمه قيمت ترجمه و همچنين زمان تحويل ترجمه با توجه به تعداد کلمات متن، در جدول تعرفه ها گردآوری شده است .تعداد کلمات متن زبان مبدا بر 250 تقسیم می شود که تعداد صفحات بدست می آید وبراساس جدول در قیمت مورد نظر ضرب می شود سپس براساس نوع متن ضریب می خورد.

کل ترجمه ها بصورت تایپ شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و بابت تایپ هزینه ای دریافت نمی شود.

در ضمن در برآورد هزینه عکس ها و جداول و اعداد و فرمول در نظر گرفته نمی شود.

تعریف صفحه:یک صفحه عبارت است از 250کلمه (زبان مبدا)

شما باید هنگام سفارش، فوری یا عادی بودن ترجمه را قید کنید، در صورتی که ترجمه شما فوری باشد زمان نصف شده و قیمت ترجمه در 1.5 ضرب می شود.

توجه داشته باشید که برآورد هزینه براساس نوع متن ، کیفیت انتخابی شما، فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی و میزان تخصصی بودن انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورت بالا بودن حجم ترجمه و یا دریافت مکرر ترجمه از سوی شما، هزینه ی ترجمه مشمول تخفیف خواهد شد.