مرکز مترجمان ارشد گفتمان(GTC )کلیه ترجمه های شما از جمله متون و مقالات و کتاب را که توسط شما عزیزان ترجمه شده  و یا توسط مترجمان موسسه ترجمه گردیده ویرایش خواهد کرد.

هزینه ویرایش نصف هزینه ترجمه محاسبه خواهد شد.

در صورتی که ویراستار پس از بررسی ترجمه متوجه شد که ترجمه نیاز به ویراستاری دقیق دارد و یا باید از ابتدا ترجمه شود هزینه ترجمه گرفته خواهد شد.