نام :  
نام خانوادگی :  
کد ملی :  
ایمیل :    
مدرک تحصیلی :  
شماره موبایل :  
شماره تلفن :  
نام بانک :  
شماره کارت :  
زبان های ترجمه :
زمینه های ترجمه :
آدرس :  
سابقه فعالیت :
ترجمه همزمان :
کد امنیتی :        

نکات مهم

پر کردن تمام فیلدها الزامی است

اطلاع رسانی های لازم از طریق پیامک صورت می گیرند بنابراین شماره موبایل را به صورت صحیح همراه با صفر ابتدا وارد کنید. مانند 09170000000

در فیلد های زبان ترجمه و زمینه های ترجمه میتوانید بیش از یک مورد را انتخاب کنید