ترجمه مدارک به صورت رسمی با مهر دادگستری و امور خارجه توسط دفتر شماره 888 در شیراز انجام می شود. مشتریان گرامی در شیراز و استان فارس می توانید ترجمه مدارکتان را در کوتاهترین زمان با مهر مترجم رسمی دریافت نمایید.

کاربران و مشتریان گرامی ترجمه مدارک خود را می توانید به ما بسپارید و با کیفیت بسیار مطلوب و در زمان بسیار کوتاهی دریافت کرده، ترجمه مدارک فقط از طریق اصل مدرک امکان پذیر می باشد. ترجمه با کپی یا کپی برابر اصل غیر ممکن است. در صورتی که ترجمه شما نیاز به تایید دادگستری و خارجه داشته باشد ما سعی می کنیم این تاییدیه ها را در زمان مناسبی انجام داده و به شما تحویل دهیم.

دقت، سرعت و مهمتر از همه کیفیت اساس کار ما می باشد.