خدمات ترجمه انواع متون و مقاله به صورت تخصصی در مرکز مترجمان ارشد گفتمان انجام می شود. کاربران گرامی در خرم آباد می توانید از طریق سایت اطلاعات را دریافت کنید.

شعر فارسی، چه از نظر محتوا و چه از نظر سبک، از شاهکارهای ادبی بشمار می رود. علاوه بر وزن و قافیه که از مختصات شعر، به ویژه شعر کلاسیک، به حساب می آیند، زیبایی های دیگری مانند شیوایی، رسایی، و خوش آهنگی نیز از محسنات ادبی شعر فارسی می باشند که اغلب ترجمه ناپذیر و غیرقابل انتقال به زبان دیگرند. نه تنها این زیبایی های ادبی صوری در ترجمه از بین می روند بلکه جنبه هایی از معنی نیز که در ارتباط با این محسنات هستند به ترجمه منتقل نمی شوند.

بنابراین ترجمه ی شعر فارسی به زبان دیگر بدون تعدیل و تغییر در محسنات ادبی آن امکان پذیر نیست و لذا ترجمه ی شعر فارسی هرگز مطابقت کامل با متن اصلی ندارد و آنچه بیش از هر پیز دیگر در جریان ترجمه از بین می رود ماهیت شعر و ویژگی های اساسی آن است. گرابرت فراست" سخن معروفی در مورد ترجمه ناپذیری شعر دارد و آن اینکه "در ترجمه ی شعر آنچه از بین می رود خود شعر است".