دفتر ترجمه ارزان مترجمان ارشد گفتمان ترجمه انواع متون و مقالات تخصصی و عمومی را توسط بهترین مترجمان انجام داده و به شما ارائه می دهد. کاربران گرامی در کازرون می توانید ترجمه متون خود را به ما بسپارید و بهترین را درفات نمایید. همچنین ترجمه مدارک شما با تایید دادگستری و امورخارجه انجام خواهد شد .

ترجمه پذیری عبارت است از قابلیت انتقال یک معنی از زبانی به زبان دیگر بدون آنکه تغییری اساسی در آن صورت گیرد، ولذا ترجمه ناپذیری هم وقتی مطرح می شود که معنایی بدون تغییر مهم قابل انتقال به زبان دیگری نباشد.

شعر فارسی علاوه بر غنای معنایی از محسنات ادبی بسیاری نیز برخوردار است که اغلب آنها گرچه قابل فهمند قابل ترجمه نیستند. این ظرافت ها و زیبایی های ادبی مانند وزن، قافیه، شیوایی، رسایی و خوش آهنگی اغلب غیرقابل انتزاع از صورت متن اصلی هستند و لذا بدون تغییر اساسی قابلیت انتقال به زبان دیگری را ندارد.

هیچیک از ترجمه های انگلیسی اشعار کلاسیک فارسی هرچه دقیق و استادانه هم که باشد مطابقت کامل با متن اصلی ندارد، در هر ترجمه ای جنبه هایی از ماهیت شعر و محسنات ادبی آن دگرگون شده و یا بکلی از بین رفته است و لذا آن لذت دل انگیز و آن احساس خوشایند و شورانگیز که از خواندن متن اصلی می تواند به دست آید با خواندن هیچ ترجمه ای حاصل نمی گردد.