متقاضیان گرامی می توانند مدارک رسمی خود را در دفتر رسمی ترجمه 888 انجام دهند؛ ارائه خدمات ترجمه رسمی قوه قضائیه مطابق با قوانین مربوط ؛ ویژگی های ممتاز این دفتر به قرار زیر است:
- تلاش برای افزایش کیفیت و نقد و بررسی متون ترجمه شده

- استفاده از فن آوری اطلاعات برای ثبت و بازیابی پرونده ها و ارائه نسخه های بعدی

- ارائه قیمت های مناسب (کاهش هزینه خدمات، کاهش تعرفه بر حسب مدرک، عدم دریافت فورّیت، عدم دریافت هزینه برابر با اصل)

- سرعت در انجام پرونده های محوله