دارالترجمه مترجمان ارشد گفتمان ترجمه های خوب و با کیفیت را در زمان مناسب به کاربران خود ارائه می دهد. مشتریان عزیز در بوشهر می توانید از طریق سایت و همچنین ایمیل و تلگرام متون خود را ارسال نمایید.

فرض کنید متخصصی بر این باور باشد که مترجم شفاهی فردی دو زبانه است که جدا از زبان مادریش به زبان دیگری تسلط دارد و به عبارت دیگر با تکیه بر دیدگاه بلوم فیلد وی را می توان دو زبانه ی کاملی دانست که از این دو زبان در ترجمه بهره می گیرد. مسلما این متخصص به دنبال آن نیست که زبان های مبدا و مقصد را به عنوان ملاکی برای دسته بندی انواع مترجمان شفاهی در نظر بگیرد و به صورت نظری به وجود مترجم های شفاهی، مترجمانی که فقط با دو زبان کار می کنند از یک سو، و مترجمانی که با بیش از دو زبان کار می کنند قایل باشد.

الف- مترجمی که تنها از زبان خارجی مطلبی را به زبان مادریش ترجمه کند.

ب- مترجمی که تنها از زبان مادریش مطلبی را به زبان خارجی ترجمه کند.

پ- مترجمی که نقش دو مترجم (الف) و (ب) را ایفا می کند.

ت- مترجمی که تنها از دو زبان خارجی مطلبی را به زبان مادریش ترجمه می کند.

ث- مترجمی که تنها از زبان مادریش مطلبی را به دو زبان خارجی ترجمه می کند.

ج- مترجمی که نقش دو مترجم (ت) و (ث) را ایفا می کند.

چ- مترجمی که از زبان خارجی مطلبی را به زبان خارجی ترجمه می کند.

به لحاظ نظری برای این دسته از احتمالات محدودیت چندانی نیست، هرچند در عمل باگذر از نوع (الف) به (چ) و احتمالا صورت های دیگر از تعداد و میزان حضور چنین مترجمانی تقلیل می یابد.

....