افکاری  : یک کتاب را که تمام کردید، مدتی آنتراکت دارید تا کتاب بعدی را دست بگیرید؟

قاضی : بنده گاه در ضمن ترجمه یک کتاب " کتاب " دیگری را هم دست گرفته ام . از جمله ترجمه آزادی یا مرگ . ترجمه مفهوم انجیل ها را شروع کردم .

نجفی : شما کار کدام مترجمان را می پسندید؟ خارج از حاضران در این جلسه .

قاضی : بی هیچ تعارفی نمی توانم از کارهای آقای نجفی اسم نبرم .

نجفی : از حاضران در این جلسه گذشته .

قاضی : من به حضور یا عدم حضور کاری ندارم . ترجمه های آقای نجفی سرگل ترجمه هایی است که از فرانسه به فارسی شده است . این را هم باید در نظر داشت که ما مترجم ها مجال آن را نداریم که بنشینیم و ترجمه های یکدیگر را بخوانیم . پاره ای ترجمه ها هم هست که خواندنش سرسام می آورد . من ترجمه خیلی کم می خوانم . سابق می خواندم .

امامی : آقای قاضی آیا کتابی هست که دلتان بخواهد ترجمه کنید اما هنوز جراتش را پیدا نکرده باشید .

قاضی : کتابی به نام les  Etats  – D ESUNIS

نجفی : مثلا" " ایالات نامتحد "

افکاری : سوال آقای امامی نه از نظر اجتماعی و سیاسی است . منظور ایشان اشکال در ترجمه و درک زبان بود .

امامی : بله، مثلا" من دلم می خواهد یکی از کارهای شکسپیر را به فارسی برگردانم . گذاشته ام تا تجربه ام بیشتر شود، آن وقت بروم به سراغش .

قاضی : بله، من هم دلم می خواهد پس از زیادتر شدن تجربه بروم به سراغ رابله Rabelais ، هنوز این جرات را نکرده ام .

سایت قوی ترجمه کتاب با بهترین مترجمین و ویراستاران

ترجمه كتاب با تعرفه مناسب در کمترین زمان